BIMalliance – L’Aliança de BIMcert, BIMplement, Net-UBIEP i BIMEET

Quatre projectes d’Horizon 2020 de BIM (BIMcert, BIMplement, Net-UBIEP i BIMEET) estan col·laborant sota el títol BIMalliance per explorar àrees d’oportunitats mútues i minimitzar la petjada energètica en el sector de la construcció.

L’enfocament de treball de BIMalliance és:

Objectius energètics i estalvi d’energia: per determinar la posició de BIM en els fulls de ruta europees d’energia i clima més enllà de 2020, per tal d’explorar possibles fonts de finançament per a les activitats.

Difusió i comunicació: establir una plataforma comuna de comunicació i col·laboració dels projectes per informar millor a les parts interessades i seguidors.

Acreditació i certificació: per iniciar un esquema de certificació paneuropeu comú reconegut d’habilitats BIM i EE en la indústria AEC (memoràndum d’entesa signat amb buildingSMART)

Explotació de resultats: per preparar i distribuir una enquesta per avaluar el progrés en la maduresa i acceptació de BIM, com a resultat de les activitats dels projectes; desenvolupar un informe comú amb pautes per a accions futures.

Futures oportunitats de col·laboració.

Aquesta col·laboració permet a tots els socis de BIMalliance compartir materials, mòduls i material d’aprenentatge. La Facultat d’Enginyeria Civil de la Universitat de Zagreb (UZ-FCE) és un dels socis de el projecte BIMzeED i membre original de BIMalliance.

D’altra banda, l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), membre del BuildingSMART Spanish Chapter, que té una gran activitat relacionada amb BIM (https://en.itec.cat/services/bim/), es va unir a BIMalliance per desenvolupar la seva biblioteca digital de materials BIM (https://metabase.itec.cat/bim/ca/filter?src=butBim) i el seu estàndard de creació d’objectes BIM (https://ecobject.com/).

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Política de Privacitat Terminis i Condicions